30.11.-1

Przeszczepy płuc u chorych na mukowiscydozę z Polski

Od 17 stycznia 2006 do 29 marca 2009 roku dokonano w Wiedniu 11 przeszczepów płuc u chorych na mukowiscydozę z Polski, które zostały w całości sfinansowane przez naszych Wielkich Darczyńców – Anitę i Przemysława Sztuczkowskich. Dzięki ich wsparciu, po wstępnym opłaceniu kosztów leczenia, jeszcze jeden chory oczekuje na przeszczep płuc. Państwu Sztuczkowskim zawdzięczamy nie tylko opłacenie łącznie 12 przeszczepów płuc, ale również wysokich kosztów wizyt kontrolnych i leczenia powikłań potransplantacyjnych w Wiedniu.

Od 17 stycznia 2006 do 29 marca 2009 roku dokonano w Wiedniu 11 przeszczepów płuc u chorych na mukowiscydozę z Polski, które zostały w całości sfinansowane przez naszych Wielkich Darczyńców – Anitę i Przemysława Sztuczkowskich. Dzięki ich wsparciu, po wstępnym opłaceniu kosztów leczenia, jeszcze jeden chory oczekuje na przeszczep płuc. Państwu Sztuczkowskim zawdzięczamy nie tylko opłacenie łącznie 12 przeszczepów płuc, ale również wysokich kosztów wizyt kontrolnych i leczenia powikłań potransplantacyjnych w Wiedniu.

W okresie ostatnich czterech lat, czworo chorych (Dagmara, Łukasz, Malwina, Wioleta), po kwalifikacji do przeszczepu i umieszczeniu na liście oczekujących, zmarło przed uzyskaniem nowych płuc.

Kandydatury kolejnych trzech osób zostały odrzucone przez komisję kwalifikacyjną. Dwie osoby miały zbyt małe zaawansowanie uszkodzeń płuc – czyli rozważanie przeszczepu było dla nich zbyt wczesne. Jednego chorego zdyskwalifikowano ze względu na aktywne zakażenie przez wirusa zapalenia wątroby typu C (wzw C). Wprowadzenie leków immunosupresyjnych po przeszczepie płuc spowodowałoby nasilenie wzw C, które z kolei doprowadziłoby do niewydolności wątroby. W takiej sytuacji najpierw należy podjąć leczenie zakażenia wirusem wzw C - jeżeli zakończy się powodzeniem, wówczas można rozważyć ponowną kwalifikację do przeszczepu.

Po wizytach kwalifikacyjnych czwórki chorych uznano, że ich stan zdrowia jest wskazaniem do przeszczepu. Jednak niezbędnym warunkiem ich umieszczenia na liście oczekujących jest wpłata 95 000 euro dla każdego chorego na konto AKH w Wiedniu.

Niestety, kryzys finansowy, o którym tyle ostatnio słyszymy w mediach, dotknął również naszych Wielkich Darczyńców, co spowodowało zawieszenie pomocy dla chorych na mukowiscydozę. Wierzymy, że wraz z poprawą koniunktury gospodarczej chorzy na mukowiscydozę w Polsce będą mogli dalej liczyć na pomoc tak Wspaniałych Ludzi.

Zarząd Główny PTWM, poszukując innych możliwości pomocy chorym oczekującym na transplantację podjął propozycję utworzenia celowego Funduszu na rzecz przeszczepów u chorych na mukowiscydozę, wysuniętej przez pana Patryka Jana Jastrzębskiego. Więcej informacji na ten temat postaramy się przekazać w najbliższych tygodniach.

Chorzy oczekujący na przeszczep mogą również podjąć próbę uzyskania sfinansowania transplantacji przez NFZ – jak to zrobić opisujemy poniżej.

 

JAK STARAĆ SIĘ O FINANSOWANIE PRZESZCZEPÓW PŁUC ZA GRANICĄ?

Informację o kolejnych etapach tej procedury oraz wzory niezbędnych załączników (formularzy do wypełnienia) – znajdziecie tutaj.

 

Krótki opis postępowania, przygotowany w oparciu o artykuł z „Rzeczpospolitej” z 18 lutego 2009 zamieszczamy poniżej:

Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za leczenie za granicą pod warunkiem wydania zgody przez prezesa NFZ lub ministra zdrowia.

Aby skorzystać z planowego leczenia w innym kraju UE musimy być ubezpieczeni w Polsce, a także uzyskać zgodę prezesa NFZ na takie leczenie.

Jeżeli staramy się o zabieg, który w Polsce nie jest wykonywany, wówczas konieczna będzie zgoda ministra zdrowia.

Wydanie zgody oznacza, że NFZ zapłaci za nasze leczenie według stawek, które obowiązują w państwie leczenia.

Kto może otrzymać zgodę?

O zgodę na leczenie za granicą mogą ubiegać się pacjenci, którym lekarz zalecił leczenie lub badanie diagnostyczne, a w Polsce nie jest ono wykonywane. Również osoby, które oczekują na wykonanie konkretnego zabiegu (o ile czas oczekiwania może mieć negatywne konsekwencje dla życia i zdrowia) mogą starać się o przeprowadzenie go w innym państwie.

Jak wyjechać na bezpłatne leczenie za granicę?

 1. Wypełniamy wniosek (plik do pobrania)

  Podstawą do podjęcia leczenia za granicą jest złożenie wniosku o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych albo kontynuację leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju.

  Wniosek trzeba złożyć do prezesa NFZ za pośrednictwem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Dla pacjenta, który mieszka w Polsce, będzie to oddział właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

  Formularz wniosku, który można pobrać ze strony internetowej NFZ, składa się z trzech części. Część pierwszą, która zawiera dane pacjenta (imię, nazwisko, numer pesel, adres itd.) wypełnia pacjent lub inna uprawniona osoba (np. rodzic lub opiekun).
 2. Wniosek wypełnia lekarz specjalista

  Drugą i trzecią część wniosku wypełnia lekarz specjalista we właściwej dziedzinie, który posiada tytuł naukowy profesora stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.

  Lekarz powinien we wniosku umieścić najważniejsze informacje związane ze stanem zdrowia pacjenta, czyli dotychczasowy przebieg choroby i przebyte leczenie, prawdopodobny dalszy przebieg choroby, proponowany zakres leczenia, oczekiwany czas na uzyskanie leczenia w Polsce, cel wyjazdu i sposób leczenia za granicą.

  Jeśli uzna za konieczne, może także podać środek transportu, jakim chory powinien zostać przewieziony do miejsca leczenia wraz z uzasadnieniem, a także potwierdzenie, że leczenie lub badania diagnostyczne nie może być przeprowadzone w Polsce, a udzielenie go jest niezbędne w celu ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia oraz wskazanie terminu, w jakim leczenie powinno być przeprowadzone. Lekarz powinien także określić przewidywalny czas leczenia za granicą.
 3. Przetłumaczenie wniosku

  Przed złożeniem wypełnionego wniosku do oddziału wojewódzkiego powinniśmy pamiętać o przetłumaczeniu części wniosku na język obcy (odpowiednio IIIa, IIIb lub IIIc, przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego na język urzędowy państwa, w którym chcemy się leczyć lub na język angielski część II wniosku). Do wypełnionego wniosku załączamy także kopię dokumentacji medycznej.
 4. Weryfikacja wniosku w oddziale wojewódzkim NFZ

  Na tym etapie nasz wniosek zostaje poddany weryfikacji. Zostajemy wpisani na listę chorych oczekujących na dany zabieg w Polsce, a odział wojewódzki sprawdza czy dane świadczenie może być wykonane w Polsce.

  Odział ma obowiązek bezzwłocznie przesłać wniosek do zagranicznej placówki, która sporządzi wstępny kosztorys leczenia.
 5. Złożenie wniosku do konsultanta wojewódzkiego

  Konsultant ma dziesięć dni roboczych (w szczególnych przypadkach może je przedłużyć o jeszcze 5 dni) na wydanie opinii dotyczącej wniosku o leczenie za granicą.

  Ocenia on czy leczenie może zostać przeprowadzone w Polsce odpowiednio szybko. Musi przy tym uwzględnić stan zdrowia pacjenta, a także prawdopodobny dalszy rozwój choroby. Ocenia zasadność leczenia za granicą i zatwierdza wskazaną lub wskazuje nową placówkę zagraniczną.
 6. Wniosek trafia do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ

  Zaopiniowany wniosek znów wraca do oddziału wojewódzkiego, który może wskazać inną zagraniczną placówkę - jeśli uzna, że skuteczniej przeprowadzi leczenie. Odział ma trzy dni robocze - po uzgodnieniu kosztów leczenia- na przekazanie dokumentów prezesowi NFZ.
 7. Wniosek u prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

  Prezes NFZ ma 5 dni roboczych na wydanie decyzji dotyczącej leczenia i pokrycia kosztów transportu. Może on również zasięgnąć opinii konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny właściwej dla wnioskowanego leczenia lub badania diagnostycznego, który to w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, dokona oceny zasadności wniosku.

  Decyzję prezesa otrzyma pacjent (lub osoba, która wystąpiła z wnioskiem o leczenie), lekarz opiniujący oraz wojewódzki oddział NFZ.
 8. Wydanie decyzji NFZ

  W sytuacji gdy Narodowy Fundusz Zdrowia odmawia operacji w innym państwie, musi podać czas oczekiwania w Polsce.

  Jeżeli prezes NFZ wyrazi zgodę na leczenie w innym państwie UE lub EFTA, to Oddział Wojewódzki NFZ ma dwa dni robocze na wypełnienie wniosku i poświadczenie go w 2 egzemplarzach. Odpowiednie zaświadczenie, czyli formularz E-112 musi przekazać osobie starającej się o leczenie.
 9. Zabierz formularz E 112

  Wyjeżdżając na leczenie do innego państwa członkowskiego UE musimy zabrać ze sobą oryginału formularza E-112 wraz z tłumaczeniem II części wniosku. Dokument ten jest niezwykle ważny i jeżeli zgubimy oryginał powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z NFZ w celu uzyskania jego duplikatu.
 10. Wypełnij też wniosek o zwrot kosztów leczenia

Możemy również ubiegać się o pokrycie kosztów podróży do miejsca leczenia. Wcześniej powinniśmy złożyć wniosek do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lub dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju (w formacie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia z 27 grudnia 2007 r.).

Zobacz także

Przeszczepy

Przeszczepienie płuc u dzieci

Bartosz Kubisa
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji, Katedra Chorób Płuc, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego Szczecin-Zdunowo

29.10.2015
Przeszczepy

Nasze doświadczenia

Wiem, że ci którzy jadą do Wiednia na kwalifikację do przeszczepu przeżywają stres, zwielokrotniony nieznajomością miasta i strachem przed nieznanym, który niepotrzebnie paraliżuje.

30.11.-1
Przeszczepy

Akademicki Szpital Kliniczny w Wiedniu

Przedstawiamy aktualną listę badań wymaganych do przeszczepu przez Akademicki Szpital Kliniczny w Wiedniu.

30.11.-1
Przeszczepy

Historia jednego przeszczepu

Historia przeszczepu Marceliny
zapisana na łamach serwisu nowiny24
portalu regionalnego województwa podkarpackiego

30.11.-1
Przeszczepy

Za spełnione nadzieje...

O swoich perypetiach życiowych związanych z chorobą piszą Jola, Marcelina, Marta, Alina, Sandra, Iga, Małgosia, Jasiek, Piotrek, Paulina. Dołącza się też rodzina tak lubianego przez wszystkich Patryka, którego niestety nie ma już wśród nas. Przeżywali oni w swoim przedprzeszczepowym życiu wzloty i upadki, a te ostatnie wraz z postępem choroby stawały się coraz częstsze.

30.11.-1
Przeszczepy

Pierwszy przeszczep płuc w Polsce u chorego na mukowiscydozę - spełnienie marzeń czy sukces medialny

Mając jednak na uwadze realia rządzące polską służbą zdrowia, a w szczególności nękające ją kłopoty, zadać należy pytanie: Czy aby faktycznie ów pierwszy przeszczep płuc wykonany u chorego na mukowiscydozę w Polsce stanowi przełamanie kolejnej bariery w polskiej medycynie, czy może w rzeczywistości żadna bariera nie została pokonana, a ów przeszczep to li tylko sukces medialny i być może wstęp do jeszcze większych kłopotów wielu polskich chorych na mukowiscydozę w ich staraniach o przeszczep, a tym samym o uratowanie życia?

30.11.-1
Przeszczepy

Publikacje o przeszczepach z sieci

Artykuły medyczne o przeszczepach dostępne na stronach internetowych

30.11.-1
Przeszczepy

30.11.-1
Więcej o: Przeszczepy
 
 

  AKTUALNOŚCI

  - Indywidualny Program PIT dla Podopiecznego 2018-02-20
  - Poznańskie warsztaty dla rodziców chorych na mukowiscydozę 2018-02-09
  - Poznańskie Warsztaty dla Dietetyków 2018-02-09
  - Szachiści dla chorych na mukowiscydozę 2018-01-29
  - PARI na dobry początek z mukowiscydozą 2018-01-02
  - Życzenia 2017-12-22
  - Rozbudowa w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu – powstanie nowoczesny oddział 2017-12-21
  - Konferencja Naukowa pn.: Mukowiscydoza - Rehabilitacja - Sport 2017-11-17
  - Sprawozdanie z warsztatów- 04.11.2017 Rzeszów 2017-11-13
  - Puromalt 2017-10-30

  Szkolenie Falenty 2017

  - Program szkolenia w Falentach 2017-06-12
  - XVIII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM 2017-04-14

  KONFERENCJE, WARSZTATY (zapisy)

  - Postępowanie żywieniowe w mukowiscydozie 18.02 2017-02-06
  - Konferencja naukowa MUKOWISCYDOZA- DIAGNOZA I TERAPIA 2016-11-22
  - Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego 2016-05-06
  - Spotkanie z Marszałkiem Adamem Struzikiem w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym 2016-04-21
  - 28.04. Mazowiecka Grupa Wsparcia 2016-04-18
  - Warsztaty fizjoterapeutyczne i żywieniowe dla rodziców chorych na mukowiscydozę w Poznaniu 2016-04-18
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU Drużyna Muko 2016-04-07
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU Kompleksowa rehabilitacja domowa chorych na muko 2016-04-04
  - NOWY PROJEKT BEZPŁATNE PORADNICTWO DLA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ współfinansowanie ze środków PEFRON 2016-04-01
  - DOMOWA REHABILITACJA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ Szkolenie dla pracowników (fizjoterapeutów) 2016-03-31

  BAZA WIEDZY

  - Zakażenia w mukowiscydozie - wskazówki dla osób biorących udział w wydarzeniach PTWM 2016-08-25
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ- Program 2016-06-14
  - XVII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM POŁĄCZONE Z WYBORAMI WŁADZ PTWM 2016-04-04
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ 2016-04-04
  - :) 2016-01-22
  - Infekcje wirusowe układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę 2015-10-29
  - Jak raczkujemy z dożylną antybiotykoterapią domową 2015-10-15
  - Indywidualny tryb nauczania 2015-10-07
  - Koncentratory tlenu stacjonarne w ramach NFZ 2015-05-06
  - Zespół uzależnienia od Internetu – epidemia XXI wieku? 2015-04-22