10.10.2014 | Ewa Kochanek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program Aktywny samorząd dla chorych na mukowiscydozę

Osoby niepełnosprawne wycho­wujące dzieci w wieku żłobkowym lub przedszkolnym powinien zaintereso­wać program „Aktywny samorząd” Mo­duł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, Ob­szar D - pomoc w utrzymaniu aktyw­ności zawodowej poprzez zapewnie­nie opieki dla osoby zależnej.
Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
aktywnych zawodowo (może to być osoba zatrudniona lub osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu),
które pełnią rolę opiekuna prawnego dziecka.
 
W ramach programu można uzyskać pomoc w postaci dofinansowania lub refundacji kosztów opieki nad osobą zależną (tj. nad dzieckiem będącym pod opieką wnioskodawcy i przebywającym w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką: dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2400 zł w ciągu roku, pod warunkiem 15-procen- towego wkładu własnego w kosztach opieki. Nie ma kryterium dochodowego.
 
Wnioski składa się we właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej powiatowym centrum pomocy rodzinie lub starostwie (w jednych powiatach to PCPR-y są realizatorami programu, w innych - starostwa).
Wśród załączników do wniosku wymagane są: kserokopie orzeczenia, dowodu osobistego, odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o zatrudnieniu lub zarejestrowaniu w urzędzie pracy, oświadczenie o dochodach. Dochody w przypadku dużej liczby wniosków stanowią dodatkowe kryterium przydzielania dofinansowania i w związku z tym może zostać zróżnicowana kwota pomocy.
 
Wprawdzie jeszcze nie ogłoszono terminu naboru wniosków na 2014 r., ale należy przypuszczać, że będzie to marzec lub kwiecień.
 
Studentów z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności powinien zainteresować Moduł II programu "Aktywny samorząd" - odpowiednik dawniejszego programu "STUDENT".
 
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - dotyczy studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych lub doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1)  dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - nie mniej niż 1000 zł,
2)  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4000 zł,
3)  opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.
 
W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony co najmniej o 200 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.
 
Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach Modułu II:
1)  każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
a)  "STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych",
b)  "STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych",
1)  wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do 
czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 r., form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/ programem studiów,
2)  decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
3)  wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru/półrocza/ roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy, o której mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/ roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).
 
W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
 
Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.
Wnioski składa się we właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej powiatowym centrum pomocy rodzinie lub starostwie. Przypuszczalny termin naboru wniosków w 2014 r. to marzec lub kwiecień.

Autor:  Ewa Kochanek, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Artykuł pochodzi z magazynu Mukowiscydoza nr 36 
Komentarze KOMENTARZE
Zapraszamy też do dyskusji na FacebookuTwoje imię lub nick 
Twój komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu ptwm.org.pl zastrzega możliwość usuwania lub edycji komentarzy reklamowych, obraźliwych, szkalujących i naruszających ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego. Komentarze publikowane są po akceptacji moderatora.

Zobacz także


2018-02-20
   

Indywidualny Program PIT dla PodopiecznegoAby ułatwić naszym podopiecznym pozyskiwanie 1% podatku przygotowaliśmy specjalną aplikację, dzięki której można utworzyć własny widget do wklejenia na stronę www. Dzięki temu odwiedzający Was goście, w bardzo prosty sposób będą mogli przekazać Wam 1% podatku. ... czytaj całość
  

2018-02-09
   

Poznańskie warsztaty dla rodziców chorych na mukowiscydozęZ wielką radością zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych Poznańskich Warsztatach dla Rodziców Dzieci chorych na mukowiscydozę, które odbędą się 11 marca br. w godzinach 10.00 do 16.00 w Sali wykładowej im. Chrościejowskich (116) znajdującej się w Szpitalu Klinicznym im. Karola ... czytaj całość
  

2018-02-09
   

Poznańskie Warsztaty dla DietetykówZ wielką radością zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych Poznańskich Warsztatach dla Dietetyków, które odbędą się 10 marca br. w godzinach 10.00 do 16.00 w sali wykładowej im. Chrościejowskich (116) znajdującej się w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. ... czytaj całość
  

2018-01-29
   

Szachiści dla chorych na mukowiscydozęW niedzielę 7 stycznia w Atrium Tower przy al. Jana Pawła II 25 w Warszawie odbył się I Charytatywny Turniej Szachowy - SZACHIŚCI DLA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ. Organizatorem turnieju było Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Polskiego ... czytaj całość
  

2018-01-02
   

PARI na dobry początek z mukowiscydoząIndywidualne warsztaty inhalacyjne i fizjoterapeutyczne dla nowozdiagnozowanych chorych na mukowiscydozę. W partnerstwie z firmą PARI zapraszamy do udziału w projekcie indywidualnych warsztatów inhalacyjnych i fizjoterapeutycznych dla nowozdiagnozowanych chorych na ... czytaj całość
  
Więcej: Uprawnienia i dostępne formy pomocy
 
 

  AKTUALNOŚCI

  - Indywidualny Program PIT dla Podopiecznego 2018-02-20
  - Poznańskie warsztaty dla rodziców chorych na mukowiscydozę 2018-02-09
  - Poznańskie Warsztaty dla Dietetyków 2018-02-09
  - Szachiści dla chorych na mukowiscydozę 2018-01-29
  - PARI na dobry początek z mukowiscydozą 2018-01-02
  - Życzenia 2017-12-22
  - Rozbudowa w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu – powstanie nowoczesny oddział 2017-12-21
  - Konferencja Naukowa pn.: Mukowiscydoza - Rehabilitacja - Sport 2017-11-17
  - Sprawozdanie z warsztatów- 04.11.2017 Rzeszów 2017-11-13
  - Puromalt 2017-10-30

  Szkolenie Falenty 2017

  - Program szkolenia w Falentach 2017-06-12
  - XVIII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM 2017-04-14

  KONFERENCJE, WARSZTATY (zapisy)

  - Postępowanie żywieniowe w mukowiscydozie 18.02 2017-02-06
  - Konferencja naukowa MUKOWISCYDOZA- DIAGNOZA I TERAPIA 2016-11-22
  - Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego 2016-05-06
  - Spotkanie z Marszałkiem Adamem Struzikiem w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym 2016-04-21
  - 28.04. Mazowiecka Grupa Wsparcia 2016-04-18
  - Warsztaty fizjoterapeutyczne i żywieniowe dla rodziców chorych na mukowiscydozę w Poznaniu 2016-04-18
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU Drużyna Muko 2016-04-07
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU Kompleksowa rehabilitacja domowa chorych na muko 2016-04-04
  - NOWY PROJEKT BEZPŁATNE PORADNICTWO DLA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ współfinansowanie ze środków PEFRON 2016-04-01
  - DOMOWA REHABILITACJA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ Szkolenie dla pracowników (fizjoterapeutów) 2016-03-31

  BAZA WIEDZY

  - Zakażenia w mukowiscydozie - wskazówki dla osób biorących udział w wydarzeniach PTWM 2016-08-25
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ- Program 2016-06-14
  - XVII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM POŁĄCZONE Z WYBORAMI WŁADZ PTWM 2016-04-04
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ 2016-04-04
  - :) 2016-01-22
  - Infekcje wirusowe układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę 2015-10-29
  - Jak raczkujemy z dożylną antybiotykoterapią domową 2015-10-15
  - Indywidualny tryb nauczania 2015-10-07
  - Koncentratory tlenu stacjonarne w ramach NFZ 2015-05-06
  - Zespół uzależnienia od Internetu – epidemia XXI wieku? 2015-04-22