10.10.2014 | Ewa Kochanek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych w 2014 roku

Pacjent, który chce skorzystać z porady dentysty, ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzie­lających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. Skierowanie do stomatologa nie jest wymagane.
Wszystkim pacjentom w ramach bezpłatnego leczenia stomatologicznego przysługują między innymi:
badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej jeden raz w roku;
badanie lekarskie kontrolne trzy razy w roku;
leczenie próchnicy zębów;
świadczenia z zakresu leczenia endodontycznego (kanałowego) zębów jednokanałowych;
usunięcie złogów nazębnych;
leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
usunięcie zęba oraz niektóre zabiegi chirurgiczne;
zdjęcia rentgenowskie wewnątrz- ustne w razie potrzeby, 2 razy do roku, ale tylko w połączeniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym;
znieczulenie w razie potrzeby.

Dodatkowe świadczenia stomatologiczne gwarantowane dla wybranych grup:
Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje:
znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych;
kompozytowe materiały światło- utwardzalne do wypełnień.
Dzieciom i młodzieży do 18. roku życia przysługują między innymi:
zabezpieczenie lakiem bruzd zębów szóstych w ramach profilaktyki - do ukończenia siódmego roku życia;
lakierowanie wszystkich zębów stałych;
impregnacja zębiny zębów mlecznych;
całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego;
kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
leczenie endodontyczne (kanałowe) wszystkich zębów oraz zakażonych zębów jedno- i dwukanałowych;
leczenie chorób przyzębia;
zabiegi chirurgiczne, takie jak: operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba, operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych, resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich.

Kobietom w ciąży i połogu przysługują między innymi:
usunięcie złogów nazębnych - nie częściej niż jeden raz na 6 miesięcy;
badania kontrolne - nie częściej niż jeden raz na kwartał;
rozszerzone leczenie endodontyczne (kanałowe).
Dokumentami potwierdzającymi prawo do dodatkowych świadczeń są w szczególności:
dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia - karta ubezpieczenia zdrowotnego lub dokument stwierdzający tożsamość lub skrócony odpis aktu urodzenia;
dla kobiet w ciąży - karta przebiegu ciąży i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub karta przebiegu ciąży i dokument stwierdzający tożsamość;
dla kobiet w okresie połogu
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość;
dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym - orzeczenie o niepełnosprawności.
Leczenie ortodontyczne
Do 18. roku życia w ramach leczenia ortodontycznego przysługuje bezpłatnie:
badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej,
badanie przez lekarza specjalistę,
proteza dziecięca częściowa i proteza dziecięca całkowita (dla dzieci, które mają ubytki w zębach stałych lub mlecznych, protezę wykonuje ortodonta),
korekcyjne szlifowanie zębów.
W ramach gwarantowanego leczenia ortodontycznego wad zgryzu pacjentowi przysługuje bezpłatnie:
leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego - do końca 12. r.ż.;
kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu - w okresie retencji do ukończenia 13. r.ż.;
zdjęcie pantomograficzne - jeden raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego;
naprawa aparatu - do ukończenia
13. r.ż.
Leczenie protetyczne
W ramach bezpłatnych świadczeń pacjentowi przysługuje także leczenie
protetyczne.
W razie konieczności, pacjent ma prawo do leczenia z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat od dnia 1 stycznia 2011 r.
Pacjentowi przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na 2 lata od dnia 1 stycznia 2011 r. (także w większym zakresie, np. z wyciskiem lub podścieleniem protezy).
Pacjent powinien także potwierdzić (na zleceniu) odbiór wykonanej protezy zębowej, aparatu ortodontycznego lub ich naprawy.
Podstawa prawna i źródła:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2009 Nr 140, poz. 1144, z późn. zm.).
https://zip.nfz.gov.pl
 
Gdzie szukać przychodni?
Na stronie NFZ www.zip.nfz.gov.pl
w wyszukiwarce "Gdzie się leczyć?" w prosty sposób można uzyskać listy miejsc, w których każdy pacjent może otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (przychodnie i szpitale, punkty zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, apteki, nagła pomoc doraźna, programy profilaktyczne i inne).
Ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne (tzn. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24. roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26. roku życia) mają prawo do:
78% ulgi na przejazdy PKP w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC. Ulga dotyczy biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych w klasie 2.; do klasy 1. należy uiścić dopłatę.
 
biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych w klasie 2.; do klasy 1. należy uiścić dopłatę.
78% ulgi na przejazdy PKS (autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne; bilety jednorazowe lub miesięczne imienne).
 
Uwaga! Uprawnienia te obejmują wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.
Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej mają prawo do:
78% ulgi na przejazdy PKP w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC. Ulga dotyczy biletów jednorazowych w klasie 2.; do klasy 1. należy uiścić dopłatę.
78% ulgi na przejazdy PKS (autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne; bilety jednorazowe).
Uwaga! Prawo do ulgi ma tylko jedno z rodziców lub opiekun na przejazdy celowe wymienione powyżej.
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (tzn. osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub inwalidzi I. grupy) mają prawo do:
49% ulgi na przejazdy PKP pociągami osobowymi. Ulga dotyczy biletów jednorazowych w klasie 2.; w klasie 1. obowiązuje dopłata.
37% ulgi na przejazdy PKP pociągami pospiesznymi i ekspresowymi, IC, EC. Ulga dotyczy biletów jednorazowych w klasie 2.; w klasie 1. obowiązuje dopłata.
49% ulgi na przejazdy PKS autobusami zwykłymi (bilety jednorazowe).
37% ulgi na przejazdy PKS autobusami przyspieszonymi i pospiesznymi (bilety jednorazowe).
Opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (opiekun musi mieć ukończone 18 lat) ma prawo do:
95% ulgi na przejazdy PKP w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC. Ulga dotyczy biletów jednorazowych w klasie 2.; w klasie 1. obowiązuje dopłata.
95% ulgi na przejazdy PKS (autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne; bilety jednorazowe).
Ponadto wszystkim dzieciom do lat 4. przysługuje 100% ulgi na przejazdy PKP pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi, IC, EC (bilety jednorazowe w klasie 2., w klasie 1. obowiązuje dopłata) oraz 100% ulga na przejazdy PKS autobusami zwykłymi i przyspieszonymi (bilety jednorazowe PKS pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia, a jeżeli korzysta, to 78% ulga).
Korzystający z ulgowych przejazdów są zobowiązani posiadać odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność. Do powyższych ulg uprawnia:
1) dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkola, szkoły albo szkoły wyższej, albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych,
legitymacja szkolna dla uczniów
dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
legitymacja szkolna albo studencka wraz z legitymacją dokumentującą niepełnosprawność, wystawioną przez uprawniony organ.
1) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 r.ż., wystawiona przez uprawniony organ,
1) legitymacja osoby niepełnosprawnej wraz z wpisem o rodzaju niepełnosprawności wydanej przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
2) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzający stopień - rodzaj inwalidztwa (razem z dokumentem potwierdzającym tożsamość), wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający niepełnosprawność,
3) zaświadczenie wydane przez ZUS, stwierdzające wyrokiem sądu rodzaj inwalidztwa,
4)  orzeczenie Wojskowej Ko
misji Lekarskiej albo Komisji Służby Zdrowia MSWiA
o zaliczeniu do jednej z grup inwalidztwa (razem z dokumentem potwierdzającym tożsamość).
Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
- termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
- potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
Powyższe ulgi dotyczą jedynie przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, które gwarantuje nam ustawodawca. Jednak wiele miast i prywatnych przewoźników tworzy własne regulaminy, w których są określone osoby uprawnione do zniżek. Często są one zbliżone do powyższych, jednak bywa, że są korzystniejsze, dlatego zawsze warto czytać regulaminy i dopytywać u źródła.
Podstawa prawna:
Ustawa z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1150 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179, poz. 1495).
 
Dokumenty dla osób niepełnosprawnych
Legitymacja szkolna i przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych
Legitymacja szkolna lub przedszkolna jest dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego. Od 2002 r. istnieje rozróżnienie legitymacji dla uczniów zdrowych (różowe blankiety) oraz dla uczniów niepełnosprawnych (żółte). Wcześniej blankiety legitymacji były dla wszystkich uczniów różowe. Wydawanie i ewidencja wydanych legitymacji jest obowiązkiem szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 
Obecnie wyróżnia się:
1) Legitymacje szkolne:
a) dla uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych (o symbolu: MEN-I/50/2) - w kolorze różowym;
b) dla uczniów niepełnosprawnych (symbol: MEN-I/51/2) - w kolorze żółtym.
1) Legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (symbol: MEN- -I/52/2) - w kolorze żółtym.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad delegalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z2010 r. nr 97 poz. 624 z późn. zm.).
 
Karta parkingowa
Karta parkingowa uprawnia osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, kierującą pojazdem samochodowym, oraz kierującego pojazdem przewożącego taką osobę, do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób, tzw. "kopertach", w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania. Ponadto mogą oni, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i oznaczenia pojazdu kartą parkingową, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39. B-1 - "zakaz ruchu w obu kierunkach" B-3 - "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych"
B-3a - "zakaz wjazdu autobusów"
B-4 - "zakaz wjazdu motocykli"
B-10 - "zakaz wjazdu motorowerów" B-35 - "zakaz postoju"
B-37 -"zakaz postoju w dni nieparzyste" B-38 - "zakaz postoju w dni parzyste" B-39 - "strefa ograniczonego postoju"
Kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (zameldowanie stałe lub czasowe). Na ogół zadanie to realizują wydziały transportu i komunikacji.
Według obowiązujących obecnie przepisów można ją otrzymać tylko na podstawie wydanego przez Powiatowy lub Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
orzeczenia o niepełnosprawności,
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wraz ze wskazaniem spełnienia w punkcie 9 orzeczenia przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy "Prawo o ruchu drogowym", orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności mogą otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne).
Karta parkingowa nie jest wydawana na podstawie orzeczeń ZUS, MSWiA, MON, KRUS.
Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie,
jednak na podstawie wewnętrznych regulacji poszczególnych samorządów, np. uchwały rady miasta, osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania.
Wymagane wnioski i dokumenty:
wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej,
kserokopia (oryginał do wglądu)
wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenia:
o niepełnosprawności,
o stopniu niepełnosprawności,
o wskazaniach do ulg i uprawnień, wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. dotyczącym spełniania przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" - pkt 9 orzeczenia,
dowód zapłaty opłaty (25 zł) za wydanie karty,
aktualna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
imienne upoważnienie do załatwienia formalności oraz odbioru karty parkingowej (w przypadku występowania w imieniu mocodawcy).

Uwagi:
Karta parkingowa wydawana dla osoby niepełnosprawnej jest jedynym dokumentem uprawniającym do parkowania pojazdu na tzw. "kopertach", tj. miejscach zastrzeżonych dla osób niepełnosprawnych.
Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie. Jednak na podstawie wewnętrznych regulacji poszczególnych samorządów, np. uchwały rady miasta, osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania.
Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie (odczytanie pierwszej strony - z symbolem wózka inwalidzkiego).
Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty.
Karta ta jest dokumentem o standardzie międzynarodowym i obowiązuje na terenie Polski oraz w całej Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. "koperta" dla osób niepełnosprawnych.
Wspólny wzór karty parkingowej został opracowany dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej i kraje te, w tym Polska, dobrowolnie go przyjęły. W poszczególnych krajach członkowskich obowiązują jednakże odrębne warunki użytkowania karty parkingowej, a w związku z tym przysługują różne uprawnienia (np. co do niestosowania niektórych znaków drogowych), wynikające z przepisów ruchu drogowego, obowiązujących w danym kraju.

Podstawa prawna:
Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2005 r, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 67, poz.616).
 
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 ze zm.).
Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy "Prawo o ruchu drogowym" oraz ustawy "Kodeks wykroczeń", którą przyjął Sejm, osoby chore na mukowiscy- dozę, które dotychczas już przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i odpowiednim wskazaniu w orzeczeniu mogły otrzymać kartę parkingową, teraz nie mają na to szansy (chyba, że razem z mukowiscydozą współistnieje choroba narządu wzroku i/lub narządu ruchu i/lub neurologiczna).
Poniżej podane są najważniejsze zmiany dotyczące zasad wydawania kart parkingowych, które (z wyjątkami) wejdą w życie 1 lipca 2014 r.

Od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana:
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do:
znacznego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się - jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem:
4- O (choroby narządu wzroku) i/lub
5- R (upośledzenie narządu ruchu) i/lub
10-N (choroba neurologiczna).
1) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przy czym nie każdej osobie posiadającej orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym z powyższymi symbolami zostanie przyznana karta parkingowa. Zależy to od decyzji lekarza orzecznika oraz stopnia naruszenia sprawności organizmu.
 
2) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwagi:
Osobie chorej na mukowiscydozę ze znacznym stopniem niepełnosprawności będzie przysługiwała karta parkingowa, niezależnie od symbolu niepełnosprawności, gdy przy wskazaniach w punkcie 9 orzeczenia: spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. i (od i lipca 2014 r. będzie to art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2) "Prawo o ruchu drogowym" - uzyska wpis "spełnia"
Osobie chorej na mukowiscydozę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie przysługiwała karta parkingowa tylko w przypadku symbolu niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku) i/lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) i/lub 10-N (choroba neurologiczna). Jeśli nie będzie któregoś z tych symboli na orzeczeniu, to nawet jeśli osoba porusza się na wózku inwalidzkim, nie otrzyma karty parkingowej. Posiadanie jednego z tych ww. trzech symboli jest warunkiem, aby w orzeczeniu przy wskazaniach w punkcie 9 orzeczenia: spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych wart. 8 ust. 1 (od 1 lipca2014 r. będzie to art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2) "Prawo o ruchu drogowym" - można było uzyskać wpis "spełnia".
 
W myśl nowelizacji karty parkingowe będą wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 5 lat. Natomiast placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na 3 lata, z obowiązkiem zwrotu dokumentu w przypadku zaprzestania korzystania z pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Nowelizacja wprowadza zabezpieczenia techniczne kart utrudniające ich fałszowanie i doprecyzowuje sposób umieszczania karty parkingowej w pojeździe. Dotychczasowy przepis określał, że miała być ona położona za przednią szybą w sposób umożliwiający jej odczytanie. Nowelizacja wskazuje, że widoczne mają być wszystkie techniczne zabezpieczenia karty, jej numer i data ważności, a w przypadku kart wydanych placówce także numer rejestracyjny pojazdu.
 
Organem wydającym kartę parkingową będzie przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Karty będą zewidencjonowane w centralnej ewidencji, która stanie się częścią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Informacje będą usuwane z bazy po 3 latach od upływu ważności karty.
Maksymalna opłata za nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych będzie wynosić 1 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli obecnie 38 zł.
 
Dla osób, które bezprawnie posługują się kartą parkingową (na przykład używają karty na osobę zmarłą) wprowadzono karę w wysokości 2 tys. zł.
 
Nowelizacja ustawy wchodzi w życie 1 lipca 2014 r. z poniższymi wyjątkami:
przepis o dodatkowej karze w wysokości 2 tys. za nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
przepis dotyczący wyznaczania miejsc parkingowych wchodzi w życie 1 września 2014 r.;
przepis dotyczący wprowadzenia centralnej ewidencji wchodzi w życie 4 stycznia 2016 r.
Uwaga! Obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 30 listopada 2014 r.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Autor:  Ewa Kochanek, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Artykuł pochodzi z magazynu Mukowiscydoza nr 36 
Komentarze KOMENTARZE
Zapraszamy też do dyskusji na FacebookuTwoje imię lub nick 
Twój komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu ptwm.org.pl zastrzega możliwość usuwania lub edycji komentarzy reklamowych, obraźliwych, szkalujących i naruszających ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego. Komentarze publikowane są po akceptacji moderatora.

Zobacz także


2018-02-20
   

Indywidualny Program PIT dla PodopiecznegoAby ułatwić naszym podopiecznym pozyskiwanie 1% podatku przygotowaliśmy specjalną aplikację, dzięki której można utworzyć własny widget do wklejenia na stronę www. Dzięki temu odwiedzający Was goście, w bardzo prosty sposób będą mogli przekazać Wam 1% podatku. ... czytaj całość
  

2018-02-09
   

Poznańskie warsztaty dla rodziców chorych na mukowiscydozęZ wielką radością zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych Poznańskich Warsztatach dla Rodziców Dzieci chorych na mukowiscydozę, które odbędą się 11 marca br. w godzinach 10.00 do 16.00 w Sali wykładowej im. Chrościejowskich (116) znajdującej się w Szpitalu Klinicznym im. Karola ... czytaj całość
  

2018-02-09
   

Poznańskie Warsztaty dla DietetykówZ wielką radością zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych Poznańskich Warsztatach dla Dietetyków, które odbędą się 10 marca br. w godzinach 10.00 do 16.00 w sali wykładowej im. Chrościejowskich (116) znajdującej się w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. ... czytaj całość
  

2018-01-29
   

Szachiści dla chorych na mukowiscydozęW niedzielę 7 stycznia w Atrium Tower przy al. Jana Pawła II 25 w Warszawie odbył się I Charytatywny Turniej Szachowy - SZACHIŚCI DLA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ. Organizatorem turnieju było Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Polskiego ... czytaj całość
  

2018-01-02
   

PARI na dobry początek z mukowiscydoząIndywidualne warsztaty inhalacyjne i fizjoterapeutyczne dla nowozdiagnozowanych chorych na mukowiscydozę. W partnerstwie z firmą PARI zapraszamy do udziału w projekcie indywidualnych warsztatów inhalacyjnych i fizjoterapeutycznych dla nowozdiagnozowanych chorych na ... czytaj całość
  
Więcej: Uprawnienia i dostępne formy pomocy
 
 

  AKTUALNOŚCI

  - Indywidualny Program PIT dla Podopiecznego 2018-02-20
  - Poznańskie warsztaty dla rodziców chorych na mukowiscydozę 2018-02-09
  - Poznańskie Warsztaty dla Dietetyków 2018-02-09
  - Szachiści dla chorych na mukowiscydozę 2018-01-29
  - PARI na dobry początek z mukowiscydozą 2018-01-02
  - Życzenia 2017-12-22
  - Rozbudowa w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu – powstanie nowoczesny oddział 2017-12-21
  - Konferencja Naukowa pn.: Mukowiscydoza - Rehabilitacja - Sport 2017-11-17
  - Sprawozdanie z warsztatów- 04.11.2017 Rzeszów 2017-11-13
  - Puromalt 2017-10-30

  Szkolenie Falenty 2017

  - Program szkolenia w Falentach 2017-06-12
  - XVIII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM 2017-04-14

  KONFERENCJE, WARSZTATY (zapisy)

  - Postępowanie żywieniowe w mukowiscydozie 18.02 2017-02-06
  - Konferencja naukowa MUKOWISCYDOZA- DIAGNOZA I TERAPIA 2016-11-22
  - Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego 2016-05-06
  - Spotkanie z Marszałkiem Adamem Struzikiem w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym 2016-04-21
  - 28.04. Mazowiecka Grupa Wsparcia 2016-04-18
  - Warsztaty fizjoterapeutyczne i żywieniowe dla rodziców chorych na mukowiscydozę w Poznaniu 2016-04-18
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU Drużyna Muko 2016-04-07
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU Kompleksowa rehabilitacja domowa chorych na muko 2016-04-04
  - NOWY PROJEKT BEZPŁATNE PORADNICTWO DLA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ współfinansowanie ze środków PEFRON 2016-04-01
  - DOMOWA REHABILITACJA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ Szkolenie dla pracowników (fizjoterapeutów) 2016-03-31

  BAZA WIEDZY

  - Zakażenia w mukowiscydozie - wskazówki dla osób biorących udział w wydarzeniach PTWM 2016-08-25
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ- Program 2016-06-14
  - XVII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM POŁĄCZONE Z WYBORAMI WŁADZ PTWM 2016-04-04
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ 2016-04-04
  - :) 2016-01-22
  - Infekcje wirusowe układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę 2015-10-29
  - Jak raczkujemy z dożylną antybiotykoterapią domową 2015-10-15
  - Indywidualny tryb nauczania 2015-10-07
  - Koncentratory tlenu stacjonarne w ramach NFZ 2015-05-06
  - Zespół uzależnienia od Internetu – epidemia XXI wieku? 2015-04-22